Privacy Beleid

Fysio Posthoes hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysio Posthoes houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor u ze heeft gegegeven.
  In dit Privacy Beleid is beschreven welke gegevens wij nodig hebben en waarvoor; 
 • Ons alleen beperken tot die persoonsgegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze nodig zijn;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  Een lijst van deze partijen vindt u in in dit privacy beleid;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Fysio Posthoes zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Patiënten of Cliënten

Persoonsgegevens van patiënten of cliënten worden door Fysio Posthoes verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Patiëntgegevens vastleggen die nodig zijn voor het behandelproces;
 • Cliëntgegevens vastleggen die nodig zijn voor een (medische) training of een workshop /scholing;
 • Ter evaluatie van een behandelproces of het resultaat van een (medische training) of workshop / scholing

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst of trainingskaart/aanmelding workshop of scholing

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysio Posthoes de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;                                                                                            Sociale gegevens
 • Tussenvoegsel;                                                                                     Gezondheidsgegevens;
 • Achternaam;                                                                                         Verzekeringsgegevens;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;                                                                BSN;
 • (Zakelijk) E-mailadres;                                                                        ID of paspoortnummer;
 • Geslacht;                                                                                              Bankgegevens
 • Geboortedatum;

Uw persoonsgegevens worden door opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).
 • Gedurende de looptijd van een groepslessenkaart
 • Gedurende de tijd van aanmelding voor een  workshop tot de verwerking van de evaluatie.

Verwerking van persoonsgegevens van Zorgverleners

Persoonsgegevens van zorgverleners worden door Fysio Posthoes verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitwisselen van patiëntgegevens t.b.v. de behandeling.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Verwijzing;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysio Posthoes de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;                                                                                            E-mailadres;
 • Tussenvoegsel;                                                                                     Telefoon;
 • Achternaam;                                                                                         AGB;
 • geslacht

Uw persoonsgegevens worden door Fysio Posthoes } opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt tot een bewaartermijn van 15 jaar conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verwerking van persoonsgegevens van belanghebbende en/of belangstellende

Persoonsgegevens van belanghebbende en/of belangstellende worden door Fysio Posthoes verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via social media;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysio Posthoes de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;                                                                                            Adres;
 • Tussenvoegsel;                                                                                     Woonplaats;
 • Achternaam;                                                                                         Telefoonnummer;
 • Geslacht;                                                                                               E-mailadres;
 • Gezondheidsgegevens;                                                                         Social media gegevens

Uw persoonsgegevens worden door Fysio Posthoes opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als belanghebbende en/of belangstellende.

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Fysio Posthoes verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan {Organisatie} de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;                                                                                          Adres;
 • Tussenvoegsel;                                                                                   Woonplaats;
 • Achternaam;                                                                                       AGB-nummer;
 • Geslacht;                                                                                             BIG-nummer;
 • Geboortedatum;                                                                                  Telefoonnummer;
 • BSN-nummer;                                                                                     E-mailadres;
 • Kopie ID;                                                                                            Salarisgegevens;
 • Bankgegevens;

Uw persoonsgegevens worden door Fysio Posthoes opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een arbeidsovereenkomst heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Hieronder vindt u de lijst met partijen met de reden van het delen van de persoonsgegegevens. Door op de naam te klikken komt u bij hun privacy-verrwerkingsbeleid.

   Intramed Online Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD), (financiële) administratie en verwerken van declaraties                                                 
  Verhoeve advies Het verzorgen van de boekhouding                                        
  Mail ChimpGoogleFacebook en LinkedIn Het verzorgen van pagina's, nieuwsbrieven, mededelingen en uitnodigingen
  Triodos Bank en I Zettle Het verwerken van banktransacties
  Je Praktijk Online  Website beheer
  New Life Computers Onderhoud en service lap top

 

 

 

 

 

 

Cookies

Fysio Posthoes  ontvangt maandelijkse een rapportage van de statistieken van het websitegebruik Om deze rapportage te kunnen maken, gebruiken wij zogenaamde cookies.
Dit zijn kleine bestandjes die door de bouwer geplaatst zijn  op het apparaat  waarop u als bezoeker  de website bezoekt. Die houden bij wat uw IP-adres is, op welke pagina's u komt en hoe lang en waar u daarna naartoe gaat. Deze worden afhankelijk van de instellingen van het apparaat na een bepaalde tijd automatisch verwijderd.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) als dit noodzakelijk is voor een behandelproces.
Voor elke andere reden vragen wij daarvoor schriftelijke toestemming is door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

 Fysio Posthoes bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt of zolang op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Fysio Posthoes van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Beleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Fysio Posthoes
De Brand 5
3823 LE
Amersfoort

bipo@fysio-posthoes.nl